array(0) { }
Movie Details

INCEPTION

INCEPTION
  Christopher Nolan
  Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page
  Action, Science Fiction
  Jul 8, 2010
  148 minutes
  English with Vietnamese subtitles
  P - General movie to all customers
Rated : p IMAX
array(0) { }
Description

Details

(Khởi chiếu lại ngày 21.8.2020) Dom Cobb, một đạo chính bậc thầy có khả năng xâm nhập vào cõi vô thức của người khác thông qua giấc mơ và đánh cắp những bí mật sâu kín của người đó.
Trailer

Trailer